لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.
Previous
Next
Previous
Next
موسسه حمایتی خانه مهر کودکان

موسسه حمایتی خانه مهر کودکان سازمانی است مستقل و غیر دولتی غیر سیاسی و غیر انتفاعی که هدف اصلی آن همانگونه که در اساس نامه آمده است تبلیغ و ترویج اصول و مفاد پیمان نامه جهانی حقوق کودک ، حمایت صحیح و توانمند سازی موثر کودکان در وضعیت دشوار ، کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار و خوانواده های آسیب پذیر با رویکرد اجتماع محور و جلب مشارکت‌های آگاهانه و سمیمانه افراد جامعه ، سازمان‌های محلی و منطقه ای مسول می باشد ، تا با شناسایی آسیب‌های اجتماعی در ارائه الگوی اولیه برای فعالیت های مردمی و روش مشارکت جویانه در پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و توانمند شدن افراد با فراهم ساختن حداقل های یک زندگی مناسب برای کودکان زمینه های رشد جسمی، ذهنی،عاطفی و اجتماعی آنان را فراهم سازد.

خدمات حمایتی موسسه خانه مهر کودکان
ICON-03

آموزش

حمایت مالی

از 1000 تومان به بالا

ICON-07

حرفه آموزی

حمایت مالی

از 1000 تومان به بالا

ICON-01

مالی

حمایت مالی

از 1000 تومان به بالا

ICON-08

فرهنگی و مناسبتی

حمایت مالی

از 1000 تومان به بالا

ICON-04

مددکاری و روانشناسی

حمایت مالی

از 1000 تومان به بالا

ICON-02

هنر

حمایت مالی

از 1000 تومان به بالا

آخرین اخبار موسسه حمایتی خانه مهر کودکان

آغاز سال جدید

دهم مهر ماه 1400 سال تحصیلی جدید در خانه کودک مهر دروازه غار تهران آغاز شد. در این روز برای...

پایگاه موقت واکسیناسیون

پایگاه موقت واکسیناسیون کرونا هم زمان با شروع سال تحصیلی در خانه کودک مهر مستقر شد. خانواده...

نیاز کودکان

خانه کودک مهر دروازه غار برای امکان ادامه ی تحصیل کودکان کار و خیابان هیچ باری از این...