لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.
پرداخت کمک مالی

شماره حساب : 

 

        0216815991000

 

شماره کارت :

 

          6037-9911-9952-7411

 

شماره شبا:

  IR380170000000216815991000